umowa zlecenie a bhp

You are currently browsing articles tagged umowa zlecenie a bhp.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepisy prawa nie wymuszają od pracodawcy organizacji szkoleń bhp dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
Artykuł 66 konstytucji oraz art. 15 i 94 kodeksu pracy mówią, że każdy ma prawo do bezpiecznej i higienicznej pracy. Podstawowe zadania przedsiębiorców i kierowników różnych szczebli są uregulowane w kilku rozdziałach działu dziesiątego kodeksu.
Artykuły 207-209 k.p. wyraźnie stwierdzają, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Ustawowy obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników powinien być wykonywany przez:
organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
zapewnianie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolę ich realizacji,
zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, w tym przez społeczną inspekcję pracy,
zgłaszanie inspekcji pracy i inspekcji sanitarnej rozpoczęcia i zaprzestania działalności gospodarczej lub zmiany miejsca jej wykonywania, zakresu i rodzaju,
współpracę z innymi pracodawcami w przypadku równoczesnego wykonywania pracy przez ich pracowników w tym samym miejscu w celu koordynacji działań na rzecz ochrony zatrudnionych,
zapoznanie się z przepisami o ochronie pracy, w tym z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i ochrony pracy. Obowiązujące przepisy nie nakładają na przedsiębiorstwa obowiązku przeprowadzenia szkoleń bhp i profilaktycznych badań lekarskich dla zleceniobiorców. W tym przypadku pracodawca może sam podjąć decyzję o skierowaniu pracownika na badania lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu bhp, jeżeli uważa że nowe stanowisko pracy może stanowić realne zagrożenie zdrowia.
To pracodawca powinien sam ocenić, czy realny poziom zagrożeń dla zleceniobiorców nie jest na tyle duży, że zorganizowanie pracy „w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy” będzie możliwe tylko wtedy, gdy zleceniobiorcy uzyskają odpowiedni stopień wiedzy z zakresu bhp a także będą w odpowiednim stanie zdrowia. W takim przypadku pracodawca może zdecydować się na przeprowadzenie dla zleceniobiorców szkolenia z zakresu bhp oraz skierowaniu ich na profilaktyczne badania lekarskie.
Użyteczne informacje:
szkolenie bhp
portal bhp

Tags: , ,